Publications & Citations

2023
Li, Leiting, Jingjing Song, Meiling Zhang, Shahid Iqbal, Yuanyuan Li, Heng Zhang, and Hui Zhang. (2023) 2023. “A Near Complete Genome Assembly Of Chia Assists In Identification Of Key Fatty Acid Desaturases In Developing Seeds.”. Frontiers In Plant Science. Frontiers In Plant Science. doi:10.3389/fpls.2023.1102715.
Han, Danlu, Wenliang Li, Zhuangwei Hou, Chufang Lin, Yun Xie, Xiaofang Zhou, Yuan Gao, et al. (2023) 2023. “The Chromosome-Scale Assembly Of The Salvia Rosmarinus Genome Provides Insight Into Carnosic Acid Biosynthesis.”. The Plant Journal : For Cell And Molecular Biology. The Plant Journal : For Cell And Molecular Biology. doi:10.1111/tpj.16087.
2022
Wang, Le, May Lee, Fei Sun, Zhuojun Song, Zituo Yang, and Gen Yue. 2022. “A Chromosome-Level Genome Assembly Of Chia Provides Insights Into High Omega-3 Content And Coat Color Variation Of Its Seeds”. Plant Communications. Plant Communications. doi:https://doi.org/10.1016/j.xplc.2022.100326.
Li, Chen-Yi, Lei Yang, Yan Liu, Zhou-Geng Xu, Jian Gao, Yan-Bo Huang, Jing-Jing Xu, et al. 2022. “The Sage Genome Provides Insight Into The Evolutionary Dynamics Of Diterpene Biosynthesis Gene Cluster In Plants”. Cell Reports. Cell Reports. doi:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111236.
2021
Zheng, Xuehai, Duo Chen, Binghua Chen, Limin Liang, Zhen Huang, Wenfang Fan, Jiannan Chen, et al. (2021) 2021. “Insights Into Salvianolic Acid B Biosynthesis From Chromosome-Scale Assembly Of The Salvia Bowleyana Genome.”. Journal Of Integrative Plant Biology. Journal Of Integrative Plant Biology. doi:10.1111/jipb.13085.
Gupta, Parul, Matthew Geniza, Sushma Naithani, Jeremy L. Phillips, Ebaad Haq, and Pankaj Jaiswal. (2021) 2021. “Chia (Salvia Hispanica) Gene Expression Atlas Elucidates Dynamic Spatio-Temporal Changes Associated With Plant Growth And Development.”. Frontiers In Plant Science. Frontiers In Plant Science. doi:10.3389/fpls.2021.667678.
Jia, Kai-Hua, Hui Liu, Ren-Gang Zhang, Jie Xu, Shan-Shan Zhou, Si-Qian Jiao, Xue-Mei Yan, et al. (2021) 2021. “Chromosome-Scale Assembly And Evolution Of The Tetraploid Salvia Splendens (Lamiaceae) Genome.”. Horticulture Research. Horticulture Research. doi:10.1038/s41438-021-00614-y.
2020
Song, Zhenqiao, Caicai Lin, Piyi Xing, Yuanyuan Fen, Hua Jin, Changhao Zhou, Yong Gu, Jianhua Wang, and Xingfeng Li. (2020) 2020. “A High-Quality Reference Genome Sequence Of Salvia Miltiorrhiza Provides Insights Into Tanshinone Synthesis In Its Red Rhizomes.”. The Plant Genome. The Plant Genome. doi:10.1002/tpg2.20041.
Gupta, Parul, Matthew Geniza, Sushma Naithani, Jeremy Phillips, Ebaad Haq, and Pankaj Jaiswal. 2020. “Chia (Salvia Hispanica) Gene Expression Atlas Elucidates Dynamic Spatio-Temporal Changes Associated With Plant Growth And Development”. Biorxiv. Biorxiv. Cold Spring Harbor Laboratory. doi:10.1101/2020.10.09.333419.
2018
Dong, Ai-Xiang, Hai-Bo Xin, Zi-Jing Li, Hui Liu, Yan-Qiang Sun, Shuai Nie, Zheng-Nan Zhao, et al. (06AD) 2018. “"High-Quality Assembly Of The Reference Genome For Scarlet Sage, Salvia Splendens, An Economically Important Ornamental Plant"”. Gigascience. Gigascience. doi:10.1093/gigascience/giy068.
2017
Palma-Rojas, Claudio, Carla Gonzalez, Basilio Carrasco, Herman Silva, and Herman Silva-Robledo. 2017. “Genetic, Cytological And Molecular Characterization Of Chia (Salvia Hispanica L.) Provenances”. Biochemical Systematics And Ecology. Biochemical Systematics And Ecology. doi:https://doi.org/10.1016/j.bse.2017.05.003.
Jaiswal, Pankaj. 2017. “Comparative Analysis Of Reference Transcriptome Atlas And Insight Into Essential Fatty Acids And Terpenoid Biosynthesis Pathways From Chia (Salvia Hispanica)”. doi:10.7946/P2192W.